WAŻNE

logo rozwoj moja szansa

Projekt „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem"
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Powiat Giżycki/Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.
Czas trwania: od 1 lipca 2013r. - 30 czerwca 2015r.
Kwota dofinansowania: 773 795,16 zł
Cele projektu:

  • Przeciwdziałanie pogłębianiu się niepełnosprawności intelektualnej
  • Wyrównywanie deficytów rozwojowych i społecznych uczniów
  • Kształtowanie procesów motywacyjnych, emocjonalnych, poznawczych i społecznych uczniów
  • Podniesienie kompetencji kluczowych, w tym komunikacyjnych, informatycznych, umiejętności uczenia się.
  • Kształtowanie pozytywnych relacji w środowisku rodzinnym i grupie rówieśniczej.

 

   W projekcie weźmie udział 64 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (ze szkoły Podstawowej i Gimnazjum) z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną i znaczną a także uczniowie autystyczni. W ramach projektu odbywać się będą spotkania indywidualne i grupowe z uczestnikami. Każdy uczeń spotykać się będzie ze specjalistą na terapii 2godziny tygodniowo przez 30 tygodni. Zostaną zakupione niezbędne pomoce i materiały do prowadzenia zajęć.
Zadanie1
Indywidualne specjalistyczne zajęcia wspierające wszechstronny rozwój uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanie i znacznie, z autyzmem
1. Zajęcia indywidualne logopedyczne z wykorzystaniem metod komunikacji alternatywnej - E. Śniadecka-Pstrak
2. Zajęcia indywidualne z dogoterapii – E. Augustyniak
3. Zajęcia indywidualne metodą Montessori – J. Andruszkiewicz, D. Szczęsna
4. Indywidualne zajęcia terapii taktylnej - G. Warakomska, L. Zahorska
5. Zajęcia indywidualne prowadzone metodą EEG Biofeedback –W. Chodkowska, M. Czopińska
6. Zajęcia indywidualne prowadzone metodą muzykoterapii dogłębno- komórkowej- L. Zahorska,
7. Zajęcia indywidualne prowadzonych metodą Integracji Sensorycznej SI – I. Pouch, M. Pouch

Zadanie 2.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodami aktywizującymi, wspomagających rozwój intelektualny uczniów
1. Zajęcia rozwijające umiejętności szkolne - I. Duda, B. Jasudowicz
2. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne – K. Kwiatkowska

Zadanie 3.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualna
1. zajęcia „Matematyka wokół nas" – B. Jasudowicz
2. zajęcia „Jak się uczyć?" - B. Filipczuk
3. zajęcia „Niemiecki na co dzień" A. Krajewska
4. zajęcia „Bliżej świata z komputerem"- D. Szczęsna
5. zajęcia „Moja przyszłość w moich rękach" – M. Ciołek
Zadanie 4.

Zorganizowanie opieki psychologicznej dla uczniów SOSW- zatrudnienie na czas projektu na cały etat psychologa – M. Hałenda