WAŻNE

ZASADY REKRUTACJI

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Giżycku przyjmowane są dzieci i młodzież: 

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i Zespołem Aspergera w tym w normie intelektualnej oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, autyzmem oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Uczniowie przyjmowani są na podstawie kompletu dokumentów, różnych dla poszczególnych typów szkoły. 


Dokumenty wymagane przy objęciu dziecka Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju

 • karta zgłoszenia o objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju (wzór do pobrania)
 • opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

Dokumenty wymagane przy przyjęciu dziecka do przedszkola

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej (kl. I-VIII) i szkoły przysposabiającej do pracy:

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • karta zgłoszenia (wzór do pobrania)
 • świadectwo szkolne (przy zmianie placówki)
 • aktualne zdjęcie
 • skrócony odpis aktu urodzenia (do wglądu)

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia (po ukończeniu VIII klasy szkoły podstawowej);

 • aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • karta zgłoszenia (wzór do pobrania)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • informacja lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (wzór do pobrania)
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych - dotyczy zawodów bezpośrednio związanych z żywnością (badanie bezpłatne tylko ze skierowaniem ze szkoły; druk skierowania do odebrania w sekretariacie SOSW)
 • aktualne 2 zdjęcia

Dokumenty należy składać w sekretariacie SOSW Giżycko do końca czerwca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjęcie do szkoły w późniejszym terminie.

Każdy wniosek o przyjęcie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości dokumentacji.

Inne dokumenty:

Świetlica szkolna

Internat

 • karta zgłoszenia do internatu (wzór do pobrania)
 • kwestionariusz dla rodziców/ opiekunów prawnych kandydata do internatu (wzór do pobrania)
 • oświadczenie dotyczące przywożenia oraz odbierania wychowanka z internatu (wzór do pobrania)
 • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego oraz wychowanka na wykonywanie badania profilaktycznego/kontrolnego (wzór do pobrania)
 • zgoda na wychodzenie bez nadzoru wychowawcy z internatu do szkoły/ ze szkoły do internatu (wzór do pobrania)
 • zgoda na podawanie leków (wzór do pobrania)
 • zgoda na samodzielne wyjścia popołudniowe z internatu (wzór do pobrania)

Opinia o funkcjonowaniu dziecka