WAŻNE

PEDAGOG - Maria Nowicka
„Dzieciństwo nie jest jedynie przygotowaniem do życia, jak często uważamy myśląc o naszych dzieciach, lecz jest prawdziwym życiem”

P. Rosegger
Pedagog szkolny jest po to, by Ci pomóc.
Masz problemy w szkole, nie radzisz sobie z nauką, czujesz się osamotniony? 
Przyjdź, powiedz, zapytaj. Tu zawsze znajdziesz pomoc.


Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1.    Udzielanie porad i pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych i środowiskowych.
2.    Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć w zakresie przeciwdziałania przemocy, radzenia sobie z agresją,
       napięciami emocjonalnymi, stresem.
3.    Współpraca z instytucjami wspierającymi proces edukacyjno – wychowawczy uczniów.
4.    Prowadzenie konsultacji pedagogicznych dla rodziców i nauczycieli.
5.    Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym, osieroconym, zaniedbanym środowiskowo.
6.    Prowadzenie zajęć  profilaktycznych o tematyce antyalkoholowej, antynarkotykowej, antynikotynowej.
7.    Udzielanie  pomocy nauczycielom i wychowawcom  w rozwiązywaniu  problemów wychowawczych.
8.    Przeciwdziałanie skrajnym formom  niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

 


 

 

PSYCHOLOG - Katarzyna Kwiatkowska

 

"Gdzie chcesz być, jeśli nie tutaj?

Kiedy chcesz żyć, jeśli nie teraz?

Właśnie w tej jednej chwili

jesteś, żyjesz - jakie to szczęście!"

M. Gandhi

 

Do zadań psychologa szkolnego należy:

 1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
 2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
 3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
 4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
 5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 6. Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
 7. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
 8. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
 9. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 10. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
 11. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.